Neprihlásený

Meno:

Heslo:

Registrácia

Textový editor WordPad

Spustenie: ŠTART - PROGRAMY - PRÍSLUŠENSTVO (ACCESSORIES) - WordPad

Výber textu
 • akúkoľvek časť textu - presuňte ukazovateľ myši cez text, ktorý chcete označiť
 • jedno slovo - dvojkliknutím na danom slove
 • jeden riadok - kliknutím vo výberovom pruhu vľavo od riadku
 • niekoľko riadkov - presunom ukazovateľa myši vo výberovom pruhu vedľa vyberaných riadkov
 • text môžete vybrať tak, že držíte stlačenú klávesu SHIFT a niektorú z kláves na pohyb kurzora
 • text od pozície kurzora po koniec dokuemntu - CTRL+SHIFT+ END
 • text od pozície kurzora po začiatok dokumentu - CTRL+SHIFT+HOME
 • Celý dokument - CTRL+A
Súbor
 • Nový (CTRL+N)- vytvorenie nového dokumentu
 • Otvoriť (CTRL+V)- otvorenie existujúceho dokumentu z vybraného disku a príslušnej zložky
 • Uložiť (CTRL+S)- uloženie zmien v dokumente
 • Uložiť ako... - uloženie existujúceho súboru pod iným menom alebo na iné miesto
 • Tlač (CTRL+P)- tlač dokumentu
 • Náhľad - zobrazenie ukážky dokumentu pred tlačou (návrat do pôvodného dokumentu - voľba "Zatvoriť")
 • Vzhľad stránky - zmena nastavenia okrajov, veľkosti papiera a jeho orientácie
 • Koniec - zatvorenie WordPadu, ukončenie práce
Úpravy
 • Späť (CTRL+Z) - vráti späť naposledy vykonanú akciu
 • Vystrihnúť (CTRL+X) - presun vybraného textu alebo objektu do „schránky"
 • Kopírovať (CTRL+C) - kopírovanie vybraného textu alebo objektu do „schránky"
 • Vložiť (CTRL+V) - vloženie obsahu „schránky" na pozíciu kurzora
 • Vymazať (DEL) - vymaže označenú časť textu
 • Vybrať všetko (CTRL+A) - označí celý dokument
 • Hľadať (CTRL+F) - hľadanie textu od pozície kurzora
 • Hľadať ďalší (F3) - hľadanie ďalšieho výskytu textu
 • Nahradiť (CTRL+H) - nájdenie textu a jeho nahradenie iným textom
 • Prepojenie - prepojenie objektu s dokumentom programu WordPad
 • Vlastnosti objektu (ALT+ENTER) - vzťahuje sa na objekt, ktorý sme vložili do dokumentu cez menu "VložiŤ/Objekt"
 • Objekt - editácia objektu
Zobraziť
 • Panel nástrojov
 • Formátovací panel - tlačidlá vo formátovacom paneli slúžia pre rýchle formátovanie textu. Určujú napr., či má byť text podčiarknutý alebo napísaný tučným písmom, alebo mení zarovnanie textu v odstavci.
 • Pravítko - pomocou pravítka môžete nastaviť zarážky tabulátora. Kliknite na pravítko v mieste, na ktorom má byť zarážka. Zarážku odstránite jej odtiahnutím mimo oblasť pravítka.
 • Stavový riadok - zobrazuje aktuálne nastavenia
 • Možnosti - výber zalomenia textu na obrazovke, voľba zobrazenia jednotlivých panelov
Vložiť
 • Dátum a čas - vloženie dátumu a času vo vybranom formáte na pozíciu kurzora
 • Objekt - vloženie objektu vybraného typu na pozíciu kurzora
Formát
 • Písmo - zmena písma, štýlu a veľkosti písma
 • Štýl odrážok - vytvorenie zoznamu s odrážkami
 • Odstavec - formát aktuálneho odstavca - zarovnanie, odsadenie (pozri aj Pravítko)
 • Tabulátory - nastavenie tabulátorov : Zarážku tabulátora nastavíte zadaním jej pozície do poľa "Pozícia zarážky tabulátora" a klepnutím na "Nastaviť". Zarážku odstránite klepnutím na zarážku a na tlačidlo "Vymazať". Všetky zarážky odstránite klepnutím na tlačidlo "Vymazať všetko". (pozri aj Pravítko)